اگر شما تجارتی را آغاز کرده اید، بی آنکه وبسایتی داشته باشید،باید این را بدانید که تجارت شما هنوز وجود خارجی ندارد!