هدف بازاریابی ربایشی جذب مشتری و حمایت او در گام‌های بعدی است. از آنجایی که اینترنت، انقلابی در بنیان بازاریابی ایجاد کرده است، بازاریابی ربایشی بهترین استراتژی در بازاریابی است، چراکه روشی به روز و موثر است و هزینه کمتری را در بر خواهد داشت.