مهمترین کارها در یک تجارت جدید تحقیقات بازار یا همان market research است چیزی که در ایران هنوز زیاد جدی گرفته نمی شود