عکاسی تبلیغاتی داستانی را در بطن خود پرورش می دهد، که تنها به کمک دنیای تصویر و اضافه کردن رنگ ولعاب به جذب افراد می انجامد