بدون هوش عاطفی دنیای دیجیتال بیش از بیش رباتیک ، خشک و بی روح می شود. هوش هیجانی مثل ادویه در غذاست و همه چیز را طمع و مزه می دهد